Mevzuat » Gençlik Kolları Yönetmeliği
KURULUŞ
MADDE 1- Kars Demokrat Dernekleri Federasyonu (KARS-FED), Tüzüğü ve amaçları doğrultusunda, bu Yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere, Yönetim Kurulu kararıyla bir “Gençlik Komisyonu” kurabilir. Kısa adı “KARS-FED GENÇLİK” olan Gençlik Komisyonu’nun faaliyet merkezi, KARS-FED’in merkezidir.
KARS-FED GENÇLİK, doğrudan Federasyon Başkanına bağlı olarak çalışır. Federasyon Başkanı, Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla, bu görevini başkan yardımcılarından birine devredebilir.

AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI
MADDE 2- Gençlik Komisyonu, KARS-FED’in Tüzüğü, kuruluş amaç ve felsefesine uygun olarak, başta KARS-FED ve bağlı Derneklerin hitap ettiği “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” genç kesimler olmak üzere, gençlerde örgütlenme bilincinin geliştirilmesi ve kurumsal bağlılığın artırılması, gençlik dayanışmasının sağlanması, gençlik sorunlarının araştırılması ve çözüm yollarının bulunması, gençlerin eğitim, kültür, meslek, sosyal ve ekonomik yönden gelişimine katkıda bulunulması, gençlerde aile, toplum ve ulus bağları, Atatürk ilke ve devrimleri ile Cumhuriyet ilke ve değerlerine bağlılığın güçlendirilmesi, gençlik örgütleri arasında yakınlaşma, dayanışma ve işbirliğinin geliştirilip güçlendirilmesi, KARS-FED mensuplarının sahip olduğu kültürel değerler ile örf ve adetlerin genç nesillere aktarılması amacıyla Kars Demokrat Dernekler Federasyonunun çatısı altında kurulmuştur.
KARS-FED Gençlik, bu amaç doğrultusunda, Federasyon Yönetim Kurulu Kararı, Federasyon Tüzüğü ve bu Yönerge ile diğer ilgili mevzuat kurallarına uygun olarak aşağıdaki çalışma ve faaliyetleri yürütebilir:
1- Gençlerin ortak sorunlarına çözüm önerileri geliştirmek, sorunlarının duyurulması için çalışmalar yapmak ve bu konularda girişimlerde bulunmak,
2- Gençlere yönelik seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi çalışmalar yapmak,
3- Gençler arasındaki ilişki ve işbirliğinin güçlendirilip geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor vb. gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek,
5- Gençlerin eğitimini desteklemek ve becerilerini geliştirmek amacıyla kurslar düzenlemek ve maddi durumu iyi olmayan başarılı öğrencilere diğer kurum ve kuruluşlardan burs verilmesi için girişimlerde bulunmak,
6- Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer federasyon ve dernekler ile vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarının gençlik örgütleriyle ortak bir amacı gerçekleştirmek için etkinlik yapmak ve plâtformlar oluşturmak,
7- Gençler arasında haberleşme ve iletişimi geliştirmek amacıyla web sayfası oluşturmak, sosyal medya kanalları üzerinden internet sayfaları açmak ve bu sayfaların 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı Kanun ile 30/11/2007 tarihli 26716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve diğer mevzuata uygun olarak kullanılmasını sağlamak.
8- Anma Toplantıları, basın açıklamaları, Milli Bayramlar ve Kuruluş günleri kutlamalarına katılmak, satranç, semah, bağlama, halk oyunları, izcilik ve yaz / kış kampları, doğal ve tarihi çevreyi koruma ve öğrenme çalışmalarını yürütmek, sportif, eğitsel, bilimsel ve teknolojik çalışmalara katılmak, şenlikler, festivaller, piknik ve tarihi yerlere gezi düzenlemek veya Federasyonca düzenlenen bu tür etkinliklere destek vermek, huzurevi, hastane, yetiştirme yurtları ziyaretleri yapmak, spor müsabakaları, şiir, karikatür, kompozisyon ve resim gibi yarışmalar düzenlemek, ilaç, kitap, kırtasiye, gazete vb. toplama kampanyası yürütmek, zararlı alışkanlıklara karşı kampanya (uyuşturucu, sigara, alkol vb.), başlatmak imza kampanyası, imza günleri, söyleşiler düzenlemek,
9- Sosyal, bilimsel, kültürel ve spor etkinlikleriyle gençlerin ruh ve beden sağlıklarını korumak ve beraberlik duygularını güçlendirmek, Kars-Fed’ e taban oluşturacak çalışmaları yürütmek.
Federasyon Yönetimi, Federasyonun imkanları çerçevesinde, KARS-FED GENÇLİĞİN yukarıda tanımlanan amaçlarına ulaşması ve faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli maddi ve manevi destekleri sağlar veya destek sağlanması için öncülük eder ve kolaylaştırıcı desteklerde bulunur.

ÜYELİK ŞARTLARI
MADDE 3- KARS-FED Gençlik Komisyonu’na, KARS-FED’e bağlı Derneklere kayıtlı 18-30 yaş aralığındaki tüm üyeler katılabilir. Otuz yaşını dolduran veya dernek üyeliği sona eren gençlerin, KARS-FED Gençlik üyeliği kendiliğinden düşer. Otuz yaşını dolduranlar, isterlerse Federasyonun diğer birimlerinde görev alabilirler. Onsekiz yaş altındakiler, ailelerinin izniyle, KARS-FED Gençlik tarafından düzenlenen eğitim, kurs, kültür ve sanat etkinliklerine katılabilir ve alt çalışma birimlerinde görev alabilirler.

ÜYELİKTEN ÇIKARMA
MADDE 4- Aşağıdaki şart ve durumların varlığı halinde, Federasyon Yönetim Kurulu doğrudan veya KARS-FED GENÇLİK Yönetiminin önerisiyle, Gençlik Komisyonu Üyesinin üyeliğine son verebilir.
- Federasyon tüzüğü ve bu Yönergeye aykırı davranışlarda bulunmak,
- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak veya görevleri aksatmak,
- Dernek üyelik şartlarını yitirmek veya dernek üyeliğinden ayrılmak,
- Disiplinsiz davranışlar göstermek, gençler arasında huzursuzluk yaratmak, gruplaşma içinde olmak ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmek,
- Federasyon, dernekler ve KARS-FED Gençlik Yönetimlerine ve üyelerine karşı hakaret etmek, küçültücü veya yıpratıcı söz söylemek, yazı yazmak ve davranışta bulunmak,
Federasyon Yönetim Kurulu, isterse, yukarıdaki şartlar veya durumların varlığı halinde, ilgili şahsı disipline sevk edebilir ve Federasyon Disiplin Kurulunun önerisi doğrultusunda da üyelikten çıkarmaya karar verebilir.
KARS-FED GENÇLİK’ten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve üyelik konusunda hak iddia edemez.

GENÇLİK KURULTAYI
MADDE 5- Kars-Fed Gençlik Komisyonu Kurultayı 2 (iki) yılda bir Şubat ayında yapılır. Gençlik Komisyonu Kurultayının toplantı gün, saat, yer ve gündemi Kars-Fed Yönetim Kurulunca veya Federasyon tarafından yetki verilmesi halinde KARS-FED GENÇLİK Yönetimince, Federasyon Yönetim Kurulunun görüşü alınarak belirlenir. Kongre çağrısı 15 gün önceden, SMS, e-posta, elden imza veya web sayfasından ilan yoluyla yapılır. Kurultay, kayıtlı üyelerin yarıdan fazlasıyla toplanır. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa, toplantı bir sonraki hafta aynı saat, yer ve gündem ile yapılır.
Kurultaya, Kurultay tarihinden en az beş ay önceden KARS-FED’e bağlı Derneklere üye, 18-30 yaş aralığındaki herkes katılabilir. Kurultaya üyeler şahsen katılır ve oy kullanır. Kongreyi Gençlik Komisyonu Başkanı açar. Kongreyi yürütmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazman üyeden oluşan bir divan teşkil edilir. Divan başkanı ve üyeleri, Kongreye katılma hakkı bulunan üyeler arasından, yapılacak açık oylamayla, katılımcıların çoğunluğunun oyuyla seçilir.
Toplantıda yalnızca gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Kararlar, katılımcıların yarıdan fazlasının oyuyla alınır.

KARS-FED GENÇLİK YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA ESASLARI
MADDE 6- Kurultayda, Kurultaya katılma hakkında sahip üyeler arasından, iki yıllığına, en az yedi en fazla onbir kişiden oluşan bir Kars-Fed Gençlik Yönetimi oluşturulur. Yönetime seçilenlerin sayısı kadar, aynı şartları taşıyan yedek üye de seçilir. Bir kişi en fazla arka arkaya iki dönem Gençlik Yönetimine seçilebilir. Bir dönem ara verdikten sonra, tekrar iki dönem seçilmesi mümkündür. Gençlik yönetimi asil ve yedek üyelerinin seçimine ilişkin usul ve esaslar, Kurultay tarafından belirlenir ve uygulanır.
Ayrıca, Federasyon Yönetim Kurulunca, Federasyon adına Kars-Fed Gençlik Yönetiminin çalışmalarını izlemek ve denetlemek, Gençlik Komisyonu üyeleri arasındaki anlaşmazlıklarda hakemlik yapmak üzere iki denetçi seçilir. Denetçilerin, Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla, Kurultay tarafından seçilmesi de söz konusu olabilir.
Gençlik Yönetimi, kendi içinden bir başkan, bir başkan vekili, bir genel sekreter ve belirleyecekleri diğer görevler için işbölümü yapar.
Gençlik Yönetimi, başkanın, bulunmadığı durumlarda başkan vekilinin çağrısıyla ayda bir toplanır. Başkanın ya da Gençlik Yönetimi Üyelerinin 1/3’ünün çağrısı üzerine olağanüstü toplantı da yapılabilir. Gençlik Yönetimi 2/3 çoğunlukla toplanır ve toplantıda kararlar 2/3 çoğunlukla alınır.
Toplantı tutanaklarının tutulmasından ve korunmasından, yazışmaların yürütülmesinden Gençlik Yönetimi genel sekreteri sorumludur.
Gençlik Yönetimi; Federasyon Yönetim Kurulu kararlarına, Tüzüğüne ve bu Yönergeye uygun olarak, Kurultayda alınan kararlar doğrultusunda;
1. Her yıl bir çalışma programı hazırlar ve Federasyon Yönetiminin onayına sunar,
2. Çalışma Programının gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütür,
3. Gerektiğinde alt çalışma gruplarını oluşturur,
4. Gençlik Komisyonuna üyelik başvurularını görüşür ve karara bağlar,
5. Üyelikten çıkarma yönünde Federasyon Yönetim Kuruluna öneride bulunur,
6. Gençlik Komisyonunun amaçlarının gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde kararı alır ve uygular,
7. Federasyon Yönetim Kurulunca verilen görevleri yerine getirir, Federasyon ve Üye Derneklerin çalışmalarına katkı sağlar.
Gençlik Komisyonunu Gençlik Yönetimi adına Başkan temsil eder. Başkan, Gençlik Komisyonunu ve Gençlik Yönetimini sevk ve idare eder. Federasyon Yönetimine karşı, Başkan sorumludur.

ÇALIŞMA GRUPLARI
MADDE 7- Kurultayda veya Gençlik Yönetimi kararıyla, Gençlik Komisyonu üyeleri arasından belirli amaçlarla ve belirli konularda geçici veya sürekli çalışma grupları oluşturulabilir. En az üç kişiden oluşacak çalışma gruplarının faaliyetleri hakkında Federasyon Yönetimine ve Gençlik Yönetimine düzenli bilgi verilir. Denetçiler gerektiğinde Çalışma Gruplarının faaliyetlerini de denetleyebilir.

DEFTER VE KAYITLAR
MADDE 8- Kurultay ve Gençlik Yönetiminin aldığı kararlar mutlaka tutanağa bağlanır. Kurultay tutanaklarının tutulmasından seçilen divan sorumludur. Gençlik Yönetiminin kararlarının tutanağa bağlanmasından ve Kurultay tutanakları ile Gençlik Yönetimi tutanaklarının saklanmasından genel sekreter yükümlüdür.
Gençlik Komisyonu adına ayrı gelir – gider yapılmaz. Gençlik Komisyonuna ilişkin gelirler ve giderler Federasyon tarafından yapılır. Federasyon, gerektiğinde Gençlik Komisyonu çalışmalarında kullanılmak üzere ödenek ayırabilir. Bu durumda, Gençlik Komisyonu adına yapılan giderlere ilişkin belgeler, Gençlik Yönetimi Başkanı veya Gençlik Yönetimince görevlendirilecek üye tarafından imzalanır.

İNTERNET ÜZERİNDEN HABERLEŞME VE YAYIN
MADDE 9- Gençler arasında iletişimin güçlendirilmesi, çalışmaların duyurulması, gerektiğinde gençlerin internet üzerinden eğitilmesi, Federasyonun, Üye Derneklerin ve Gençlik Komisyonunun tanıtılması amaçlarıyla Gençlik Komisyonu adına web sayfası oluşturulabilir ve sosyal medya kanalları üzerinden internet sayfaları açılabilir veya Federasyon adına açılan web sayfasında ve internet sayfalarında Gençlik Komisyonu için bölümler ayrılabilir.
Bu sayfa ve bölümlerin, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı Kanun ile 30/11/2007 tarihli 26716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile diğer mevzuata uygun olarak kullanılması esastır. Bunun takibi, Federasyon Yönetimi, Gençlik Yönetim Başkanı ve Yönetimde bu işlerle ilgili görevlendirilen üye, Gençlik Denetçileri tarafından yapılır. Bu sayfaların kullanıcı isimleri ve şifreleri, bunlarda yapılan değişiklikler derhal ve mutlaka Federasyon Yönetimine verilir.
Hakaret, karalama, gerçeğe aykırı ve suç niteliğindeki yayınlar derhal yayından kaldırılır. Bunların yayından kaldırılması sorumluluğu Gençlik Yönetimi Başkanına aittir.

ÇALIŞMALARI DURDURMA, UYARI VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
MADDE 10- Gençlik Komisyonu çalışma ve faaliyetlerine KARS-FED Yönetim Kurulu kararıyla her zaman son verilebilir.
Diğer yandan, Gençlik Yönetiminin; Federasyon tüzüğü ve bu Yönergeye aykırı davranışlarda bulunması, toplantı ve karar yeter sayısını yitirmesi, görevlerini sürekli aksatması, disiplinsiz davranışlar göstermesi, aldığı kararlar ve yaptığı uygulamalarla gençler arasında huzursuzluk yaratması, gruplaşma oluşturması ve Federasyon ve üye derneklerin yönetici ve üyelerine karşı hakaret edici, küçültücü veya yıpratıcı çalışma ve davranışlara girişmesi durumunda, Federasyon Disiplin Kurulunun görüşü de alınarak, Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla Gençlik Yönetimi önce uyarılır, uyarıya rağmen yukarıda sıralanan faaliyet ve davranışlarını sürdüren Gençlik Yönetimi bu fıkradaki prosedüre göre görevden alınabilir. Bu durumda, yedekler göreve çağrılır. Yeteri sayıda yedek yok ise, Kurultaya kadar görev yapmak üzere, Gençlik Komisyonu üyeleri arasından atama yapılır.
Gençleri, yukarıdaki davranışlara yönlendiren ve teşvik edenler ağır disiplin suçu işlemiş sayılırlar. Haklarında, Federasyon Disiplin Düzenlemesine göre işlem yapılır.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Yönergenin kabul tarihindeki mevcut Gençlik Komisyonu Yönetimi ilk Gençlik Kurultayına kadar görev yapar.

YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK
MADDE 11- Bu Yönerge, Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla doğrudan veya Gençlik Yönetimi önerisi alınarak değiştirilebilir.

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME YETKİSİ
MADDE 12- Bu Yönerge, Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla uygulamaya konulur. Bu Yönergenin yürütülmesinden Federasyon Yönetim Kurulu sorumludur.

26/05/2013