Mevzuat » Kadın Kolları Yönetmeliği
KURULUŞ
MADDE 1- Kars Demokrat Dernekleri Federasyonu (KARS-FED), Tüzüğü ve amaçları doğrultusunda, bu Yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere, Yönetim Kurulu kararıyla bir “Kadın Komisyonu” kurabilir. Kısa adı “KARS-FED KADIN” olan Kadın Komisyonu’nun faaliyet merkezi, KARS-FED’in merkezidir.
KARS-FED KADIN, doğrudan Federasyon Başkanına bağlı olarak çalışır. Federasyon Başkanı, Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla, bu görevini başkan yardımcılarından birine devredebilir.

AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI MADDE 2- Kadın Komisyonu, KARS-FED’in Tüzüğü, kuruluş amaç ve felsefesine uygun olarak, başta KARS-FED ve bağlı Derneklerin hitap ettiği kadınlarda örgütlenme bilincinin geliştirilmesi ve kurumsal bağlılığın artırılması, kadın dayanışmasının sağlanması, kadın sorunlarının araştırılması ve çözüm yollarının bulunması, kadınların eğitim, kültür, meslek, sosyal ve ekonomik yönden gelişimine katkıda bulunulması, kadınlarda aile, toplum ve ulus bağları, Atatürk ilke ve devrimleri ile Cumhuriyet ilke ve değerlerine bağlılığın güçlendirilmesi, kadın örgütleri arasında yakınlaşma, dayanışma ve işbirliğinin geliştirilip güçlendirilmesi, KARS-FED mensuplarının sahip olduğu kültürel değerler ile örf ve adetlerin kadınlar arasında daha da pekiştirilmesi amacıyla Kars Demokrat Dernekler Federasyonunun çatısı altında kurulmuştur.
KARS-FED Kadın, bu amaç doğrultusunda, Federasyon Yönetim Kurulu Kararı, Federasyon Tüzüğü ve bu Yönerge ile diğer ilgili mevzuat kurallarına uygun olarak aşağıdaki çalışma ve faaliyetleri yürütebilir:
1- Kadınların ortak sorunlarına çözüm önerileri geliştirmek, sorunlarının duyurulması için çalışmalar yapmak ve bu konularda girişimlerde bulunmak,
2- Kadınlara yönelik seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi çalışmalar yapmak,
3- Kadınlar arasındaki ilişki ve işbirliğinin güçlendirilip geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor vb. gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek,
5- Kadınların eğitimini desteklemek ve becerilerini geliştirmek amacıyla kurslar düzenlemek ve maddi durumu iyi olmayan kadınlara yardım etmek ve diğer kurum ve kuruluşlardan yardım sağlanması için girişimlerde bulunmak,
6- Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer federasyon ve dernekler ile vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarının kadın örgütleriyle ortak bir amacı gerçekleştirmek için etkinlik yapmak ve plâtformlar oluşturmak,
7- Kadınlar arasında haberleşme ve iletişimi geliştirmek amacıyla web sayfası oluşturmak, sosyal medya kanalları üzerinden internet sayfaları açmak ve bu sayfaların 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı Kanun ile 30/11/2007 tarihli 26716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve diğer mevzuata uygun olarak kullanılmasını sağlamak.
8- Anma Toplantıları, basın açıklamaları, Milli Bayramlar ve Kuruluş günleri kutlamalarına katılmak, satranç, semah, bağlama, halk oyunları, doğal ve tarihi çevreyi koruma ve öğrenme çalışmalarını yürütmek, sportif, eğitsel, bilimsel ve teknolojik çalışmalara katılmak, şenlikler, festivaller, piknik ve tarihi yerlere gezi düzenlemek veya Federasyonca düzenlenen bu tür etkinliklere destek vermek, huzurevi, hastane, yetiştirme yurtları ziyaretleri yapmak, spor müsabakaları, şiir, karikatür, kompozisyon ve resim gibi yarışmalar düzenlemek, ilaç, kitap, kırtasiye, gazete vb. toplama kampanyası yürütmek, zararlı alışkanlıklara karşı kampanya (uyuşturucu, sigara, alkol vb.), başlatmak imza kampanyası, imza günleri, söyleşiler düzenlemek,
9- Sosyal, bilimsel, kültürel ve spor etkinlikleriyle kadınların ruh ve beden sağlıklarını korumak ve beraberlik duygularını güçlendirmek, Kars-Fed’ e taban oluşturacak çalışmaları yürütmek.
Federasyon Yönetimi, Federasyonun imkanları çerçevesinde, KARS-FED KADIN’ın yukarıda tanımlanan amaçlarına ulaşması ve faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli maddi ve manevi destekleri sağlar veya destek sağlanması için öncülük eder ve kolaylaştırıcı desteklerde bulunur.

ÜYELİK ŞARTLARI
MADDE 3- KARS-FED Kadın Komisyonu’na, KARS-FED’e bağlı Derneklere kendisi veya eşi üye tüm kadınlar katılabilir. Kendisinin veya eşinin Dernek üyeliği sona eren kadınların, KARS-FED Kadın üyeliği kendiliğinden düşer. Kendisi veya eşi Dernek üyesi olmayan kadınlar, KARS-FED Kadın tarafından düzenlenen eğitim, kurs, kültür ve sanat etkinliklerine katılabilir ve alt çalışma birimlerinde görev alabilirler.

ÜYELİKTEN ÇIKARMA
MADDE 4- Aşağıdaki şart ve durumların varlığı halinde, Federasyon Yönetim Kurulu doğrudan veya KARS-FED Kadın Yönetiminin önerisiyle, Kadın Komisyonu Üyesinin üyeliğine son verebilir.
- Federasyon tüzüğü ve bu Yönergeye aykırı davranışlarda bulunmak,
- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak veya görevleri aksatmak,
- Kars-Fed Kadın Komisyonu üyelik şartlarını yitirmek,
- Disiplinsiz davranışlar göstermek, kadınlar arasında huzursuzluk yaratmak, gruplaşma içinde olmak ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmek,
- Federasyon, dernekler ve KARS-FED Kadın Yönetimlerine ve üyelerine karşı hakaret etmek, küçültücü veya yıpratıcı söz söylemek, yazı yazmak ve davranışta bulunmak,
Federasyon Yönetim Kurulu, isterse, yukarıdaki şartlar veya durumların varlığı halinde, ilgili şahsı disipline sevk edebilir ve Federasyon Disiplin Kurulunun önerisi doğrultusunda da üyelikten çıkarmaya karar verebilir.
KARS-FED Kadın Komisyonundan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve üyelik konusunda hak iddia edemez.

KADIN KURULTAYI
MADDE 5- Kars-Fed Kadın Komisyonu Kurultayı 2 (iki) yılda bir Nisan ayında yapılır. Kadın Komisyonu Kurultayının toplantı gün, saat, yer ve gündemi Kars-Fed Yönetim Kurulunca veya Federasyon tarafından yetki verilmesi halinde KARS-FED KADIN Yönetimince, Federasyon Yönetim Kurulunun görüşü alınarak belirlenir. Kongre çağrısı 15 gün önceden, SMS, e-posta, elden imza veya web sayfasından ilan yoluyla yapılır. Kurultay, kayıtlı üyelerin yarıdan fazlasıyla toplanır. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa, toplantı bir sonraki hafta aynı saat, yer ve gündem ile yapılır.
Kurultaya, Kurultay tarihinden en az beş ay önceden KARS-FED Kadın Komisyonu’na üyü tüm kadınlar katılabilir. Kurultaya üyeler şahsen katılır ve oy kullanır. Kongreyi Kadın Komisyonu Başkanı açar. Kongreyi yürütmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazman üyeden oluşan bir divan teşkil edilir. Divan başkanı ve üyeleri, Kongreye katılma hakkı bulunan üyeler arasından, yapılacak açık oylamayla, katılımcıların çoğunluğunun oyuyla seçilir.
Toplantıda yalnızca gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Kararlar, katılımcıların yarıdan fazlasının oyuyla alınır.

KARS-FED KADIN KOMİSYONU YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA ESASLARI
MADDE 6- Kurultayda, Kurultaya katılma hakkında sahip üyeler arasından, iki yıllığına, en az yedi en fazla onbir kişiden oluşan bir Kars-Fed Kadın Yönetimi oluşturulur. Yönetime seçilenlerin sayısı kadar, aynı şartları taşıyan yedek üye de seçilir. Bir kişi en fazla arka arkaya iki dönem Kadın Yönetimine seçilebilir. Bir dönem ara verdikten sonra, tekrar iki dönem seçilmesi mümkündür. Kadın yönetimi asil ve yedek üyelerinin seçimine ilişkin usul ve esaslar, Kurultay tarafından belirlenir ve uygulanır.
Ayrıca, Federasyon Yönetim Kurulunca, Federasyon adına Kars-Fed Kadın Yönetiminin çalışmalarını izlemek ve denetlemek, Kadın Komisyonu üyeleri arasındaki anlaşmazlıklarda hakemlik yapmak üzere iki denetçi seçilir. Denetçilerin, Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla, Kurultay tarafından seçilmesi de söz konusu olabilir.
Kadın Yönetimi, kendi içinden bir başkan, bir başkan vekili, bir genel sekreter ve belirleyecekleri diğer görevler için işbölümü yapar.
Kadın Yönetimi, başkanın, bulunmadığı durumlarda başkan vekilinin çağrısıyla ayda bir toplanır. Başkanın ya da Kadın Yönetimi Üyelerinin 1/3’ünün çağrısı üzerine olağanüstü toplantı da yapılabilir. Kadın Yönetimi 2/3 çoğunlukla toplanır ve toplantıda kararlar 2/3 çoğunlukla alınır.
Toplantı tutanaklarının tutulmasından ve korunmasından, yazışmaların yürütülmesinden Kadın Yönetimi genel sekreteri sorumludur.
Kadın Yönetimi; Federasyon Yönetim Kurulu kararlarına, Tüzüğüne ve bu Yönergeye uygun olarak, Kurultayda alınan kararlar doğrultusunda;
1. Her yıl bir çalışma programı hazırlar ve Federasyon Yönetiminin onayına sunar,
2. Çalışma Programının gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütür,
3. Gerektiğinde alt çalışma gruplarını oluşturur,
4. Kadın Komisyonuna üyelik başvurularını görüşür ve karara bağlar,
5. Üyelikten çıkarma yönünde Federasyon Yönetim Kuruluna öneride bulunur,
6. Kadın Komisyonunun amaçlarının gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde kararı alır ve uygular,
7. Federasyon Yönetim Kurulunca verilen görevleri yerine getirir, Federasyon ve Üye Derneklerin çalışmalarına katkı sağlar.
Kadın Komisyonunu Kadın Yönetimi adına Başkan temsil eder. Başkan, Kadın Komisyonunu ve Kadın Yönetimini sevk ve idare eder. Federasyon Yönetimine karşı, Başkan sorumludur.

ÇALIŞMA GRUPLARI
MADDE 7- Kurultayda veya Kadın Yönetimi kararıyla, Kadın Komisyonu üyeleri arasından belirli amaçlarla ve belirli konularda geçici veya sürekli çalışma grupları oluşturulabilir. En az üç kişiden oluşacak çalışma gruplarının faaliyetleri hakkında Federasyon Yönetimine ve Kadın Yönetimine düzenli bilgi verilir. Denetçiler gerektiğinde Çalışma Gruplarının faaliyetlerini de denetleyebilir.

DEFTER VE KAYITLAR
MADDE 8- Kurultay ve Kadın Yönetiminin aldığı kararlar mutlaka tutanağa bağlanır. Kurultay tutanaklarının tutulmasından seçilen divan sorumludur. Kadın Yönetiminin kararlarının tutanağa bağlanmasından ve Kurultay tutanakları ile Kadın Yönetimi tutanaklarının saklanmasından genel sekreter yükümlüdür.
Kadın Komisyonu adına ayrı gelir – gider yapılmaz. Kadın Komisyonuna ilişkin gelirler ve giderler Federasyon tarafından yapılır. Federasyon, gerektiğinde Kadın Komisyonu çalışmalarında kullanılmak üzere ödenek ayırabilir. Bu durumda, Kadın Komisyonu adına yapılan giderlere ilişkin belgeler, Kadın Yönetimi Başkanı veya Kadın Yönetimince görevlendirilecek üye tarafından imzalanır.

İNTERNET ÜZERİNDEN HABERLEŞME VE YAYIN
MADDE 9- Kadın arasında iletişimin güçlendirilmesi, çalışmaların duyurulması, gerektiğinde kadınların internet üzerinden eğitilmesi, Federasyonun, Üye Derneklerin ve Kadın Komisyonunun tanıtılması amaçlarıyla Kadın Komisyonu adına web sayfası oluşturulabilir ve sosyal medya kanalları üzerinden internet sayfaları açılabilir veya Federasyon adına açılan web sayfasında ve internet sayfalarında Kadın Komisyonu için bölümler ayrılabilir.
Bu sayfa ve bölümlerin, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı Kanun ile 30/11/2007 tarihli 26716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile diğer mevzuata uygun olarak kullanılması esastır. Bunun takibi, Federasyon Yönetimi, Kadın Yönetim Başkanı ve Yönetimde bu işlerle ilgili görevlendirilen üye, Kadın Denetçileri tarafından yapılır. Bu sayfaların kullanıcı isimleri ve şifreleri, bunlarda yapılan değişiklikler derhal ve mutlaka Federasyon Yönetimine verilir.
Hakaret, karalama, gerçeğe aykırı ve suç niteliğindeki yayınlar derhal yayından kaldırılır. Bunların yayından kaldırılması sorumluluğu Kadın Yönetimi Başkanına aittir.ÇALIŞMALARI DURDURMA, UYARI VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
MADDE 10- Kadın Komisyonu çalışma ve faaliyetlerine KARS-FED Yönetim Kurulu kararıyla her zaman son verilebilir.
Diğer yandan, Kadın Yönetiminin; Federasyon tüzüğü ve bu Yönergeye aykırı davranışlarda bulunması, toplantı ve karar yeter sayısını yitirmesi, görevlerini sürekli aksatması, disiplinsiz davranışlar göstermesi, aldığı kararlar ve yaptığı uygulamalarla kadınlar arasında huzursuzluk yaratması, gruplaşma oluşturması ve Federasyon ve üye derneklerin yönetici ve üyelerine karşı hakaret edici, küçültücü veya yıpratıcı çalışma ve davranışlara girişmesi durumunda, Federasyon Disiplin Kurulunun görüşü de alınarak, Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla Kadın Yönetimi önce uyarılır, uyarıya rağmen yukarıda sıralanan faaliyet ve davranışlarını sürdüren Kadın Yönetimi bu fıkradaki prosedüre göre görevden alınabilir. Bu durumda, yedekler göreve çağrılır. Yeteri sayıda yedek yok ise, Kurultaya kadar görev yapmak üzere, Kadın Komisyonu üyeleri arasından atama yapılır.
Kadınları, yukarıdaki davranışlara yönlendiren ve teşvik edenler ağır disiplin suçu işlemiş sayılırlar. Haklarında, Federasyon Disiplin Düzenlemesine göre işlem yapılır.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Yönergenin kabul tarihindeki mevcut Kadın Komisyonu Yönetimi ilk Kadın Kurultayına kadar görev yapar.

YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK
MADDE 11- Bu Yönerge, Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla doğrudan veya Kadın Yönetimi önerisi alınarak değiştirilebilir.

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME YETKİSİ
MADDE 12- Bu Yönerge, Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla uygulamaya konulur. Bu Yönergenin yürütülmesinden Federasyon Yönetim Kurulu sorumludur.

26/5/2013