Mevzuat » Tüzük
KARS VE ÇEVRE İLLERİ DEMOKRAT DERNEKLER FEDERASYONU TÜZÜĞÜ 

BİRİNCİ BÖLÜM:
 Federasyonun Adı, Merkezi, Amacı, Çalışma Konuları ve Faaliyet Alanı; Federasyonun Adı, Merkezi ve Faaliyet Alanı 

Madde 1- Federasyonun adı, “KARS VE ÇEVRE İLLERİ DEMOKRAT DERNEKLER FEDERASYONU” olup, kısa adı “KARS-FED”dir. 
Federasyonun Merkezi Ankara’dır. Merkez değişikliği Genel Kurulun üçte iki çoğunluğunun kararıyla gerçekleştirilebilir. Adres değişikliği yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Federasyon, üye derneği bulunmayan illerde ve yurt dışında temsilcilik açabilir. Tanımlar 

Madde 2- Bu Tüzüğün uygulanmasında; - Federasyon : Kars ve Çevre İlleri Demokrat Dernekler Federasyonunu, - Üye : Federasyon üyesi dernekleri, - Genel Kurul : Federasyon Genel Kurulunu, - Yönetim Kurulu : Federasyon Yönetim Kurulunu, - Denetim Kurulu : Federasyon Denetim Kurulunu, - Genel Başkan : Federasyon Yönetim Kurulu Başkanını, -Temsilci : Üye derneklerin kendi Genel Kurullarınca seçilip Federasyan Genel Kuruluna gönderilen temsilcileri ifade etmektedir. Federasyonun Amacı 

Madde 3- Kars ve Çevre İlleri, bağlı ilçe ve köyleri mensupları tarafından kurulmuş dernekler arasında dayanışma ve işbirliğinin kurulup gelişmesi yönünde çalışmalar yapmak, ortak kültür ve değerleri yaşatmak ve tanıtmak, üye derneklerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine katkı sağlamak ve faaliyetlerini kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak, üye dernek mensupları arasında girişimciliği geliştirmek ve sosyal, mesleki ve ekonomik ihtiyaçlarının uygun koşul ve yollardan karşılanmasına katkıda bulunmak, üye derneklerin mensupları ve ailelerinin, özellikle; bu ailelerin kadın ve gençlerinin, iş ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, aralarında dayanışmanın güçlendirilmesi ve çocuklarının eğitim ve gelişimine katkı sağlamak yönünde çalışmalarda bulunmak, kültürel ve iletişim içerikli süreli ve süresiz yayınlar yapmak, web sayfası oluşturmak ve bu yolla güncel haber ve gelişmeleri duyurmak, Federasyonun amacını oluşturmaktadır. Çalışma ve Faaliyet Konuları 

Madde 4- Federasyon, amaçlarını gerçekleştirmek için, imkanları dahilinde, aşağıdaki çalışma ve faaliyetleri yürütür. 

1- Üye Derneklerin faaliyetlerini kolaylaştırıcı ve destekleyici çalışmalar yapmak, ortak sorunlarına çözüm önerileri geliştirmek, mağduriyetlerinin önlenmesi, sorunlarının duyurulması için çalışmalar yapmak ve bu konularda ilgili Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarlar nezdinde girişimlerde bulunmak,

2- Federasyon faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi çalışmalar yapmak, 

3- Üye Dernek mensuplarının yararlanması, boş zamanlarını değerlendirebilmeleri, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaları için tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, lokal açmak ve işletmek,

4- Üye Derneklerin mensupları arasındaki ilişki ve işbirliğinin güçlendirilip geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek, 

5- Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak ve gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan başarılı öğrencilere burs vermek, diğer kurum ve kuruluşlardan bu durumdaki öğrencilere burs verilmesi için girişimlerde bulunmak, 

6- Federasyon amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan her türlü menkul- gayrimenkul, demirbaş ve taşıt satın almak, kiralamak veya temin etmek, bu amaçla ulusal ve uluslararası özel ve resmi fon, kurum ve kuruluşlar ile yardımlaşma ve dayanışma içinde olmak, 

7- Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, (düğün, nişan, bayram, festival gibi) geleneksel törenler sırasında ortaya çıkan zorluklar ve zorunluluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel ve sosyal dayanışmayı sağlamak, 

8- Kars ve Çevre İlleri, İlçeleri ve köyleri ile üye Derneklerin mensuplarının yoğunlukla yaşadığı bölgelerde bulunan okul, kültür evleri, ibadet yerleri, yol, su vs. gibi yerlere imkanlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar yapmak, 

9- Federasyon amacının gerçekleştirilmesi ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması amacıyla her türlü araç, gereç, eşya, ekipman, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, 

10- Federasyon amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, 

11- Gerekli izin alınarak, federasyonların izinle kurabileceği tesisleri kurmak, 

12- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki Konfederasyon veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, 

13- Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve benzeri uluslararası kuruluşlardan Federasyonun amaçları çerçevesinde proje bazında yardım almak ve proje işbirliği yapmak, 

14- Federasyonun amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı Federasyonlardan, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak, 

15- Federasyon amacının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Federasyon ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, 

16- Federasyon üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak, 

17- Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak, 
18- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda kurulmakta olan veya kurulmuş bir konfederasyona katılmak, 

19- Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer Federasyonlarla veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak. 

20- Federasyona bağlı üye dernek mensuplarının çocuk ve gençlerinin eğitim ve meslek edinmelerine katkıda bulunmak, gençler arasında dayanışmayı sağlamak, gençlerin üye derneklere ve Federasyona katkılarını artırmak, gelenek ve görenekleri gençlere aktarmak amacıyla Federasyon bünyesinde gençleri, gençlik kolları veya gençlik meclisi ya da gençlik komisyonu çatısı altında toplamak, 

21- Federasyona bağlı üye derneklerin kadın üyeleri veya mensuplarının kadın yakınlarının eğitim ve meslek edinmelerine katkıda bulunmak, kadınlar arasında dayanışmayı sağlamak, kadınların üye derneklere ve Federasyona katkılarını artırmak amacıyla Federasyon bünyesinde kadınları, kadın kolları veya kadın meclisi ya da kadın komisyonu çatısı altında toplamak, 

22- Federasyona üye derneklere yol göstermek, çalışmalarını teşvik etmek, Federasyonun çalışma programlarının gerekli kıldığı ve bu Programlara örtüşen konu ve hususlarda çalışmalarını planlamak, denetlemek ve dernekler arasında koordinasyon sağlamak. 

İKİNCİ BÖLÜM

 Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri, Üyeliğin Sona Ermesi Kurcu Üyeler, Üyelik, Üyelik Koşulları ve Üyeliğin Gerçekleşmesi 

Madde 5- Aşağıda adları ve merkezleri gösterilen Dernekler, Federasyonun kurucu üyeleridir. Federasyona, Federasyonun amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren, Tüzük ve mevzuatta öngörülen şartları taşıyan Kars ve Çevre İlleri, ilçeleri ve köyleri mensupları tarafından kurulan diğer dernekler de üye olabilirler. Derneğin Adı Merkezi Adresi Katılım Payı 

1- Kars İli Selim İlçesi Dölbentli Köyü Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Ankara Menekşe 2 Sokak, No: 16/5 Yenişehir Ankara 200- YTL 

2- Büyükdere Köyü ve Çevresi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ankara Menekşe 2 Sokak, No: 16/5 Yenişehir Ankara 200- YTL 

3- Kars İli Kağızman İlçesi Böcüklü Köyü Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Ankara Menekşe 2 Sokak, No: 16/5 Yenişehir Ankara 200- YTL 

4- Kars İli Selim İlçesi Mollamustafa Köyü Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ankara Menekşe 2 Sokak, No: 16/5 Yenişehir Ankara 200- YTL 

5- Kars Kağızman Kömürlü Köyü Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği Ankara Menekşe 2 Sokak, No: 16/5 Yenişehir Ankara 200- YTL Üyelik başvurusu yazılı olarak Yönetim Kuruluna yapılır. 
   
  Üyelik müracaatı sırasında, derneğin üyelik için almış olduğu genel kurul kararının bir örneğini, temsilci olarak seçilmiş üyelerinin isim listesini ve bu temsilcilerin nüfus cüzdanlarının birer örneğini başvuru dilekçesine eklemesi zorunludur. Ayrıca, üyelik için müracaat eden dernek, Federasyonun isteyeceği her türlü bilgi ve belgeyi gerçeğe uygun bir şekilde vereceğini, hakkında her türlü araştırma yapılmasına rıza gösterdiğini bildiren bir “taahhütname”yi de imzalar. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en geç 30 gün içinde değerlendirir, üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve sonucu müracaat sahibi derneğe yazılı olarak bildirir. Üyelik isteğinin reddedilmesi durumunda, Federasyon istek sahibi derneğe red sebebini bildirmek zorunda değildir. Karşılıksız olarak Federasyona hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan tüzel kişilere, Başkanlar Konseyinin görüşü de alınarak, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir. Karşılıksız olarak Federasyona hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan tüzel kişilere, Başkanlar Konseyinin görüşü de alınarak, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir. Üyeliğin Sona Ermesi, 

Madde 6- Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir: 

1- Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri taşımayan veya sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer. 

2- Her üye kendi genel kurulunun kararı ve yazılı bildirimde bulunmak şartıyla her zaman Federasyon üyeliğinden çıkabilir. Üyenin, kendi genel kurulunun kararına istinaden vereceği istifa dilekçesinin Federasyona tebliğ tarihinden itibaren çıkış işlemi kendiliğinden sonuçlanmış sayılır. 

3- Üyeler, aşağıdaki şartlardan birinin gerçekleşmesi durumunda, Disiplin Kurulunun yazılı görüşü alınarak Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar.  a-Tüzük hükümlerine, Federasyonun amaçlarına ve temel ilkelerine aykırı davranışlarda bulunmak, 
 b- Aynı amaçlı başka bir federasyona üye olmak, 
 c- Üyelik aidatı ve diğer mali yükümlülüklerini altı ay geciktirmek ve yazılı ikaza rağmen ödememek veya Genel Kurulca kararlaştırılan vade farkı çerçevesinde Yönetim Kuruluna kabul edeceği makul bir ödeme planını sunmamak veya ödeme planına göre ödemeleri gerçekleştirmemek, 
 d-Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak. 
 e- Yazılı uyarıya rağmen, Federasyonun amaçlarına ulaşmasını engelleyecek çalışma, tutum ve davranış içinde bulunmak. 

Üyelikten çıkarılan dernek, Genel Kurula itirazda bulunabilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanır ve Genel kurulun vereceği karar kesindir. Yönetim Kurulunca verilen çıkarma kararının Genel Kurul tarafından kaldırılması durumunda üye dernek o tarihe kadar birikmiş bulunan mali yükümlülüklerini defaten yerine getirir. 
 Federasyondan çıkan, çıkarılan veya üyeliği kendiliğinden sona eren üyeler üye kayıt defterinden silinir. Üyelikten ayrılma, üyenin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Üyelikten ayrılanlar Federasyonun varlıkları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler. Verilen görevlerden, makul gerekçe göstermeden, sürekli olarak kaçınan veya işbirliğinde bulunmayan üye, Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak uyarılır. Uyarı yazısında, kaçınılan veya işbirliği yapılmayan konuların neler olduğu açık bir şekilde gösterilir. Uyarıya rağmen tutumunu sürdüren ve makul bir gerekçe sunmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır. Bu durumda üye, Federasyonun organlarına ve faaliyetlerine katılamaz ve Federasyonun imkan ve desteklerinden yararlanamaz. 
 Üye Derneklerin yönetici ve temsilcileri; Federasyonun, Üye Derneklerin ve bu kuruluşların Yöneticileri hakkında hakaret ve iftirada bulunması, yönetici ve dernek üyelerine karşı fiziki darp ve saldırı gerçekleştirmesi veyahut mensubu olduğu Üye Derneği temsilen ya da doğrudan üstlendiği görevleri geçerli bir gerekçe göstermeden yapmaktan kaçınması veya Federasyonun ve Üye Derneklerin idari binası, demirbaş, evrak gibi varlıklarına zarar vermesi durumunda Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak uyarılır. Uyarı yazısında, uyarı konusu ile uyarının somut ve ıspatlanabilir gerekçeleri açık bir şekilde gösterilir. Uyarıya rağmen tutumunu sürdüren Üye Derneklerin bu durumdaki yönetici ve temsilcileri, Disiplin Kurulunun yazılı görüşü de alınarak Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.üyelikten çıkan dernek, yönetim kurulu kararına itiraz etmesi halinde, yapılacak olan ilk genel kurulda görüşülerek karara bağlanır. Üyelerin Hakları 
Madde 7- Her üye; Federasyonun faaliyetlerine ve yönetimine katılma, organlarında görev alma, Federasyon Genel Kurul toplantılarında temsilcileri aracılığıyla eşit bir şekilde temsil edilme ve oy kullanma, Federasyonun imkan ve desteklerinden yararlanma hakkına sahiptir. Fahri üyeler oy kullanamazlar. Federasyona üye olan dernekler, tüzel kişiliklerini ve mal varlıklarını korurlar. Federasyon, üye derneklerin mülkleri üzerinde hiçbir hak talep edemez. Üyelerin Yükümlülükleri Madde 8- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır: - Genel Kurulca kararlaştırılan giriş ve yıllık aidat ödentilerini zamanında ödemek, - Federasyon tüzüğü, amaç ve ilkelerine, Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca alınacak kararlara uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmak ve ortak çalışma konularına katılmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Organlar
 Federasyonun Organları 
Madde 9- Federasyonun organları şunlardır: 
 a- Genel Kurul, 
 b- Yönetim Kurulu, 
 c- Denetim Kurulu, 
 d- Disiplin Kurulu 
GENEL KURUL: Genel Kurulun Oluşumu 
Madde 10- Genel Kurul, Federasyona üye derneklerin kendi üyeleri arasından seçip gönderdiği temsilcilerden oluşur. Her üye dernek genel kurullarında, dokuz asıl, dokuz da yedek Federasyon temsilcisini seçer ve seçilen temsilcilerini en geç bir ay içinde yazılı olarak Federasyona bildirir. Temsilciler ve yedeklerinin görev süreleri temsilcisi oldukları derneğin olağan genel kurul süreyle sınırlıdır. Temsilciler, mensup oldukları dernekteki üyeliklerinin sona ermesi hali hariç olmak üzere görev süreleri sona erene kadar görevlerini sürdürürler. Asıl temsilciler arasında herhangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde ilgili üye dernek yedeklerlerle boşalan temsilci sayısını tamamlar. Her temsilcinin bir oy hakkı vardır. Temsilciler oylarını bizzat kullanmak zorundadırlar. Genel Kurul Toplantıları 
Madde 11- Genel Kurul iki yılda bir Ocak ayında olağan olarak toplanır. Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da temsilcilerin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü olarak da toplanabilir. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Çağrı Usulü 
Madde 12- Yönetim kurulu, Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunanların listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan temsilciler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede veya Federasyonun internet sayfasında ilan edilmek veya yazılı olarak bildirilmek veya temsilcinin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Çağrıların birer örneği üye derneklere de gönderilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere ve temsilcilere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. İkinci toplantıya çağrı, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden yapılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Toplantı Usulü 
Madde 13- Genel Kurul, çağrıda belirtilen gün, saat ve yerde toplanır. Genel kurula katılma hakkı bulunanların listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek temsilcilerin kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilenler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayanlar toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve federasyon üyesi olmayanlar ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Genel kurul, katılma hakkı bulunanların salt çoğunluğunun, Tüzük değişikliği ve Federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Başkan veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan konular görüşülür. Gündemde olmayan konuların görüşülmesi, genel kurul toplantısına katılma hakkı olup toplantıda hazır bulunanların onda birinin yazılı istemi ve salt çoğunluğunun kararıyla mümkündür. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylama, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ve oy vermenin bitiminden sonra kullanılan oyların açık sayımı şeklinde yapılır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve tutanak ve ekleri divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 
 Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 
Madde 14- Genel Kurul, Federasyonun en yetkili karar organı olup, aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlar: 
 1-Federasyon organlarının seçimi, 
 2-Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi, 
 3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, 
 4-Yönetim kurulunca hazırlanan Federasyon çalışma programı ile bütçesinin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 
 5- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma kararlarına ile Federasyon çalışmalarından, imkan ve desteklerinden çıkarılan Üye Derneklerin yönetici ve temsilcileri hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması, 
 6-Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
 7-Yönetim kurulunca Federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenerek aynen veya değiştirilerek onaylanması, 
 8-Federasyon yönetim ve denetim kurullarının başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere ve personele verilecek ücret ve ödemelerin tespit edilmesi, 
 9-Federasyonun, benzer amaçlı federasyonlarla oluşturulacak veya oluşturulmuş konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, konfederasyon genel kurulunda Federasyonu temsil edecek temsilcilerin belirlenmesi, 
 10- Ortaklık, iktisadi işletme, yardımlaşma sandığı ve benzeri kuruluşların kurulmasına veya kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar verilmesi, 
 11-Federasyonun uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki konfederasyon ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, 
 12- Federasyonun tasfiyesi ve malvarlığının dağıtılması şeklinin karara bağlanması, 
 13- Organların denetimi ve haklı nedenlerin ortaya çıkması durumunda bu organların üyelerinin görevden alınması, 
 14-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, 
 15-Gerekli görülmesi halide diğer il ve ilçelerde temsilciliklerin açılması,  16-Federasyonun diğer organlarının açıkca yetkili kılınmadığı hususlarda karar alınması. 
 17-Mevzuatta genel kurulca yapılacağı belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi. 
YÖNETİM KURULU: Yönetim Kurulunun Oluşumu 
Madde 15- Yönetim kurulu, Genel Kurulca iki yıllığına seçilen onüç asıl ve onüç yedek üyeden oluşur. Aynı kişiler, üst üste iki dönemden fazla Yönetim Kurulu üyeliği görevini yapamazlar. Bir dönem geçtikten sonra tekrar seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında alacağı kararla görev bölüşümü yaparak bir genel başkan, bir genel sekreter, bir mali genel sekreter ve diğer üyeleri başkan yardımcısı olarak seçer. Görev bölüşümünde yukarıda sayılan görevlere seçilenler, Yönetim Kurulu içinde icra komitesini oluşturur. Yönetim Kurulu, her zaman için icra komitesi üyelerini değiştirebilir. Yönetim Kurulu, ayrıca üyelerinden birinin koordinasyonunda başka çalışma komiteleri de oluşturabilir. Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez olağan olarak toplanır. Genel Başkanın çağrısıyla olağanüstü olarak da her zaman toplanabilir. Genel Başkan tarafından, yönetim kurulu üyelerinin tamamına, toplantıdan en az iki gün önce, toplantı çağrısının yapılması ve gündemin bildirilmesi zorunludur. Yönetim kurulu, gündemdeki konuların görüşülmesi için salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Mazeretsiz ve izinsiz olarak art arda üç olağan toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde, boşalan üye yerine yedekteki ilk üye çağırılır. Yönetim kurulu üye sayısı,boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse; genel kurul kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 
Madde 16-Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 
 1- Tüzük hükümlerine ve Genel Kurul kararları uygun olarak Federasyon çalışmalarını yürütmek, Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek, 
 2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait çalışma programı ve bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, 
 3-Federasyonun çalışmaları ile ilgili iç tüzük, genelge ve yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak, 
 4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Federasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, 
 5-Genel kurulda alınan karar doğrultusunda, gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak, 
 6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak, 
 7-Her faaliyet yılı sonunda federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak, 
 8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 
 9-Federasyona üye alma ve üyelikten çıkarma hususlarında karar vermek,  10-Federasyonun amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak, 
 11-İcra Komitesi ve diğer çalışma komitelerinin çalışmalarını karara bağlamak ve çalışma sonuçlarını denetlemek ve gözden geçirmek, 
 12-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

Genel Başkanın Görev ve Yetkileri 
Madde 17- Yönetim Kurulu başkanı, Federasyonun ve icra komitesinin de başkanıdır. Bu sıfatla; 
 1- Federasyon tüzel kişiliğini yönetim kurulu adına, tüm kurum ve kuruşlar nezdinde, yurtiçi ve yurtdışında temsil eder. 
 2- Federasyon çalışma ve faaliyetlerini sevk ve idare eder. 
 3- Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder ve gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır ve yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar veya uygulanmasını gözetir. 
 4- Yönetim kurulu üyeleri ve Federasyon personeli arasında koordinasyonu sağlar. 
 5- Yönetim Kurulu kararları ve bilgisine istinaden Federasyon adına basın toplantıları düzenler ve beyanatta bulunur (Genel Başkanın, Yönetim Kurulu kararı ve bilgisine dayanmayan beyanatları Federasyonu bağlamaz). 
 6- Genel sekreter ile birlikte tüm yazışmaları, sayman üyeyle de tüm muhasebe ve muamele belgelerini imzalar. 
 7- Kanun, tüzük ve diğer mevzuat gereğince Federasyon veya doğrudan Genel Başkanın yerine getirmesi gereken çalışmaları yürütür, beyanlarda bulunur ve yazışmaları yapar. 
 8- Genel Başkan tarafından yerine getirilmesi gereken diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır. 

Diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri 

Madde 18- Etkinlik ve Sosyal İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı; Federasyon bünyesinde ve Federasyonun amaçları doğrultusunda yürütülecek her türlü etkinlik ile sosyal faaliyetleri koordine eder, programını yapar ve yönetim kurulunca karara bağlanan program çerçevesinde gerekli çalışmaları yürütür.
Örgütlenme ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı; Hukuki konulara ilişkin iş ve işlemler ile tüzük çalışmalarını yürütür. Genel sekreterle müştereken Federasyon ve üye derneklerle ilgili her türlü hukuki sorunu takip eder. Bu konularda üye derneklere ve dernek üyelerine yardımcı olur. Federasyon ile Üye Dernekler, diğer örgütler ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri koordine eder ve Üye Derneklere yardımcı olur. 
Eğitim, Kültür ve Tanıtım İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı;, Federasyonun her türlü basın yayın ve tanıtım işlerini yürütür, bu konularda üye derneklere yardımcı olur. Federasyon ve gerektiğinde Üye Derneklerce yapılacak eğitsel ve kültürel çalışmaları planlar ve yönetim kurulunca karara bağlanan çalışmaları koordine ederek uygular. Diğer başkan yardımcıları da yönetim kurulu tarafından verilen görevleri yapar. 
Genel Sekreter; Federasyonun her türlü yazışmalarını düzenler ve yürütür, Başkanla birlikte Federasyon adına dış yazışmalarda bulunur, tek imza ile Federasyon içi yazışmaları yapar, yönetim kurulu toplantılarının gündemini ve alınan kararları hazırlar, Başkan ve diğer organların almış olduğu kararları ve verilecek görevleri yerine getirir, Federasyonla ilgili her türlü hukuki sorunları takip eder ve Başkan adına Federasyon çalışanlarını sevk ve idare eder. Ayrıca, Federasyon bünyesinde oluşturulacak lokal, iktisadi işletme gibi organizasyonlar ile faaliyet merkezinin işlerini koordine eder. Genel Başkanın izinli, raporlu ve Federasyon merkezi dışında görevli olduğu durumlarda Genel Başkana vekalet eder ve Genel Başkanın görevlerini yerine getirir. 
Mali Genel Sekreter- Federasyonun muhasebe ve mali işlerini yasalara uygun olarak yürütülmesini sağlar. Gelir-gider ve mizanları yönetim kuruluna sunar. Genel kurullara dönük hazırlıkları yapar, bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlar. Gelirlerin düzenli toplanması ve ödemelerin yapılmasını sağlar. Vergi, stopaj ve prim gibi zorunlu ödemelerin takibini yapar. Yönetim kurulu kararları doğrultusunda her türlü harcamayı yapar. Her türlü tahsil tediye işlemlerini Federasyon kaşesi altında Başkanla veya ilgili icra komitesi üyesi ile birlikte imza eder. Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktarda kasada para bulundurur. 

DENETİM KURULU: Denetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri Madde 19- Genel kurulca, iki yıllığına üye dernek temsilcileri veya dernek üyeleri arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür. Denetçiler kurul olarak çalışır ve seçilmelerini takiben bir ay içinde kendi aralarında bir başkan belirlerler. Denetim Kurulu, çalışma usulünü kendisi belirler. Denetleme kurulu başkan ve üyelerinden en az biri yönetim kurulu toplantılarına mutlaka katılır. Gerektiğinde, görüş bildirir veya öneride bulunabilir. Ancak, denetçiler yönetim kurulu toplantılarında oy kullanamazlar. Denetim Kurulu; Federasyon yönetiminin tüzükte gösterilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; federasyon çalışmalarının tüzük, genel kurul kararları ve federasyon mevzuatına uygun yürütülüp yürütülmediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetler, denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve genel kurula sunar. Mevzuatta Denetim Kurulunca yapılacağı öngörülen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır. Denetim kurulu, her üç ayda bir Federasyonun kasa ve banka mevcutları ile parasal konularını ve bunların kayıtlarla uygunluğunu denetler ve denetim sonucunu bir tutanakta gösterir. Denetim Kurulu üyeleri, inceleme ve denetim çalışmalarını Federasyon merkezi ve temsilciliklerinde yapar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi, verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Yönetim Kurulu tarafından, boşalan denetçiliklere yedekler arasından sırasıyla en çok oy alan yedeklerin çağrılması mecburidir. Başkanlar Konseyi, Kadın ve Gençlik Kolları Madde 20- Başkanlar Konseyi; Federasyon Genel Başkanının başkanlığında üye derneklerin yönetim kurulu başkanları, Federasyonda en az bir tam dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olanlar ile Kadın Kolları ve Gençlik Kolları temsilcilerinden oluşur. Başkanlar Konseyi, her üç ayda bir olağan olarak toplanır. Başkanlar Konseyi, Genel Başkanın çağrısı üzerine her zaman toplanabilir ve gerektiğinde yönetim kurulu ile ortak toplantılar da gerçekleştirebilir. Başkanlar Konseyi; Federasyon ve üye derneklerin faaliyet ve sorunlarını görüşür ve bu konularda yönetim kuruluna önerilerde bulunur, federasyon tüzük değişikliği ve diğer düzenlemeler konusunda görüş bildirir, üye dernekler veye üye dernekler ile federasyon arasındaki sorunlarda hakemlik eder ve Genel Başkanın getireceği diğer konularda görüş bildirir. Kadın Kolu; üye derneklerin kadın temsilcilerinden oluşur ve Federasyona bağlı üye derneklerin kadın üyeleri veya diğer üyelerinin kadın yakınlarının eğitim ve meslek edinmelerine katkıda bulunmak, kadınlar arasında dayanışmayı sağlamak, kadınların üye derneklere ve Federasyona katkılarını artırmak ve sorunlarını çözüm oluşturmak konularında Federasyon bünyesinde yürütülen faaliyet ve çalışmalara katkı sağlar, yönetim kurulu kararıyla gerektiğinde bu çalışmaları doğrudan yürütür. Kadın Kolu, çalışmalarını kendi üyeleri arasından seçilecek bir yürütme komitesinin idaresi ve koordinasyonunda, Genel Başkana veya Kollardan sorumlu genel başkan yardımcısına bağlı olarak yürütür. Gençlik Kolu; üye derneklerin gösterecekleri genç temsilcilerinden oluşur ve Federasyona bağlı üye derneklerin genç üyeleri veya diğer üyelerinin genç yakınlarının eğitim ve meslek edinmelerine katkıda bulunmak, gençler arasında dayanışmayı sağlamak, gençlerin üye derneklere ve Federasyona katkılarını artırmak ve sorunlarını çözüm oluşturmak konularında Federasyon bünyesinde yürütülen faaliyet ve çalışmalara katkı sağlar, yönetim kurulu kararıyla gerektiğinde bu çalışmaları doğrudan yürütür. Gençlik Kolu, çalışmalarını kendi üyeleri arasından seçilecek bir yürütme komitesinin idaresi ve koordinasyonunda, Genel Başkana veya Kollardan sorumlu genel başkan yardımcısına bağlı olarak yürütür. Kadın ve Gençlik Kollarının oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları, üyelerinde aranacak şartlar, üyeliklerin sona ermesi ve bu Kollara ilişkin diğer konular, bu Tüzüğe aykırı olmamak üzere, Yönetim Kurulunca hazırlanıp, Genel Kurulca karara bağlanacak yönerge veya yönetmeliklerde düzenlenir. DİSİPLİN KURULU MADDE 21- Disiplin Kurulu, Genel Kurulca iki yıllığına dernek temsilcileri arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri farklı üye dernek temsilcileri arasından seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olması halinde aldıkları oya göre yedek üyeler sırasıyla çağrılır. Disiplin Kurulu üyeleri, seçilmelerini takiben onbeş gün içinde toplanır ve kendi aralarından bir başkan seçerler. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunca sevk edilen üyelerle ilgili gerekli soruşturmaları yapar, soruşturma sonucunda önerilerini içeren raporu Yönetim Kuruluna sunar. Disiplin Kurulunun önerileri, Yönetim Kurulu kararıyla uygulanır ve itiraz olması halinde Genel Kurulun onayı ile kesinleşir. Disiplin Kurulunun çalışma usul ve easları, disiplin uygulamalarını gerektiren iş ve işlemler ile disiplin uygulamalarına ilişkin diğer usul ve esaslar, Tüzük hükümleri çerçevesinde hazırlanıp, Federasyon Genel Kurulunca onaylanan disiplin yönergesinde düzenlenir. Bu yönerge, genel kurula katılma hakkı bulunan tüm temsilcilerin salt çoğunluğunun kararıyla kabul edilir ve değiştirilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Mali Hükümler Federasyonun Gelirleri Madde 22- Federasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 1- Federasyona giriş aidatı 200.00 YTL.dir. Üye Derneklerden aylık aidat olarak 50.00 YTL alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir, 2-Derneklerin ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar ile hizmete katılma payları, 3-Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 4-Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler, 5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar, 6-Federasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar, 7-Diğer gelirler. Federasyonun Gelir ve Gider İşlemleri Madde 23- Federasyonun gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi Vergi Usul Kanununa göre geçerli harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Federasyonun, Gelir